Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en transacties. Afwijking is slechts mogelijk voorzover uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen. Leveringsvoorwaarden van derden verbinden Aurora niet tenzij zulks door Aurora schriftelijk is bevestigd. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37047086.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1. Copyright
Op alle zaken rust copyright; zij mogen niet worden gereproduceerd op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aurora en/of van de rechthebbende.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Aanbiedingen
Aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn geheel vrijblijvend en slechts bindend indien en voorzover deze door Aurora schriftelijk zijn bevestigd. Aurora behoudt zich het recht voor om prijsverhogingen tussen het moment van orderacceptatie en levering door te berekenen aan de afnemer.                                                                                                                                                                                                                      

3. Levering
a) Afnemer is verplicht mee te werken aan de aflevering van verkochte zaken en deze ook daadwerkelijk in ontvangst te nemen.
b) Opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen en/of transacties worden naar eer en geweten gedaan, doch kunnen niet bindend zijn voor Aurora tenzij nadrukkelijk schriftelijk anderszins tussen partijen is overeengekomen.
c) Overschrijding van termijnen, door welke oorzaak ook, geeft afnemer nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van met de overeenkomst samenhangende verplichtingen, tenzij afnemer bewijst dat er sprake is van opzet of grove schuld van Aurora.
d) Leveringen aan detaillisten in Nederland zijn franco bij een factuurwaarde vanaf € 150.- netto; bij Belgische detaillisten wordt in dit geval 50% van de verzendkosten in rekening gebracht. Buitenlandse leveringen worden verstuurd tegen kostprijs.
e) Zaken reizen altijd voor risico van de afnemer, waarbij het risico overgaat op de afnemer op het tijdstip waarop de zaken het magazijn van Aurora verlaten.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Eigendom
a) Geleverde zaken blijven eigendom van Aurora totdat volledige betaling door afnemer aan Aurora is verricht van al hetgeen afnemer aan Aurora is verschuldigd.
b) Tot aan het moment van volledige betaling is afnemer, zonder medewerking/medeweten van Aurora niet bevoegd de geleverde zaken aan derden in eigendom te doen overgaan of met rechten van derden te bezwaren.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Reclames
a) Afnemer is verplicht om geleverde zaken onmiddellijk na ontvangst te inspecteren.
b) Eventuele reclames dienen binnen 8 dagen schriftelijk aan Aurora kenbaar te worden gemaakt. Anderszins of later gemaakte reclames worden slechts in behandeling genomen indien en voorzover dat schriftelijk door Aurora is bevestigd.
c) In geval van reclames is afnemer verplicht de betreffende zaken te bewaren en Aurora in de gelegenheid te stellen zich van de juistheid van de reclames te overtuigen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6. Betaling
a) Betaling dient te geschieden zonder aftrek of schuldvergelijking binnen 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd is plus een bedrag van € 15.- administratiekosten (excl. BTW).
b) Bij niet of niet tijdige betaling komen alle met de invordering verbonden buitengerechtelijke dan wel gerechtelijke kosten voor rekening van de afnemer met een minimum van €125.- (excl BTW) of 15% (excl. BTW) van het verschuldigde factuurbedrag.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7. Aansprakelijkheid
a) Ingeval van verwijtbaar tekortschieten onzerzijds is onze aansprakelijkheid beperkt tot hetzij herlevering van de afgekeurde zaken, hetzij creditering van de zending, zulks ter keuze van Aurora. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten, met name aansprakelijkheid voor gevolg- en/of bedrijfsschade.
b) Afnemer vrijwaart Aurora van alle aanspraken van derden terzake door deze derden geleden schade in welke vorm dan ook in verband met door Aurora geleverde zaken.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8. Toepasselijk recht / geschillen
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op daarmee verband houdende nadere overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en/of overeenkomsten kunnen uitsluitend worden gebracht voor de bevoegde rechter in het Arrondissement Alkmaar.